WEBANKETA.INSTAT.GOV.AL

Pyetësor për Matjen e Kënaqësisë së Përdoruesve të INSTAT


Ky pyetësor i drejtohet të gjithë përdoruesve të të dhënave statistikore të publikuara nga INSTAT.

Të dhënat kanë karakter konfidencial dhe do të përpunohen vetëm të grupuara pa prekur interesat tuaja.


Seksioni 1
Profili demografik

*1 Ju lutemi përcaktoni në çfarë grupi përdoruesish bëni pjesë:
Në qoftë se zgjidhni 'Tjetër (ju lutem, specifikoni)' ju lutem specifikoni zgjedhjen tuaj në fushën tekst shoqëruese.
*2 Gjinia juaj
*3 Mosha juaj:
*4 Cili është niveli juaj më i lartë i shkollimit të kryer?
Në qoftë se zgjidhni 'Tjetër (ju lutem, specifikoni)' ju lutem specifikoni zgjedhjen tuaj në fushën tekst shoqëruese.

Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35, Hyrja 1, Tiranë, Shqipëri
Tel +355 (-4-) 233 358 |