WEBANKETA.INSTAT.GOV.AL

Anketa për Matjen e Kënaqësisë së Përdoruesve të INSTAT


Ky pyetësor i drejtohet të gjithë përdoruesve të të dhënave të INSTAT-it. të dhënat kanë karakter konfidencial dhe do të përpunohen vetëm të grupuara pa prekur interesat tuaja.

Seksioni 1
Profili demografik

*1 Ju lutemi përcaktoni në çfarë grupi përdoruesish bëni pjesë:
Në qoftë se zgjidhni 'Tjetër (ju lutem, specifikoni)' ju lutem specifikoni zgjedhjen tuaj në fushën tekst shoqëruese.
*2 Gjinia juaj
*3 Viti juaj i lindjes
Çdo përgjigje duhet të jetë ndërmjet 1921 dhe 2008
Only integer value may be entered in this field.

*4 Cili është niveli juaj më i lartë i shkollimit të kryer?
Në qoftë se zgjidhni 'Tjetër (ju lutem, specifikoni)' ju lutem specifikoni zgjedhjen tuaj në fushën tekst shoqëruese.

Instituti i Statistikave - Tiranë |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri
Tel +(355) 4 2222411 / +(355) 4 2233356 | Fax +(355) 4 2228300